Trojlístek

Popis záměru

Novostavba bytového komplexu je v současnosti uvažována ve dvou variantách. V první variantě je komponován ze tří věží o výšce 17, 22 a 30 nadzemních podlaží (odtud Trojlístek), ve druhé variantě návrh uvažuje s umístěním čtyř samostatně stojících domů o 10 a 14 nadzemních podlažích. Kapacita záměru je cca 220 bytů a 300 parkovacích stání. Doplňující funkcí mají být pouze drobné obchodní plochy.

Historie záměru

Investor původně počítal pouze s variantou cca 100 metrů vysokého trojvěží. V rámci zjišťovacího řízení EIA mu však bylo uloženo zpracovat záměr v dalších variantách. Záměr navazuje na předchozí III etapy výstavby v této oblasti, tzv. Zelené město.

Rizika a příležitosti záměru

Navržený objekt se ve své první variantě zcela vymyká výškovým a objemovým parametrům okolní zástavby. Stavba může dramaticky poškodit krajinný ráz. Zelené město vč. Trojlístku představuje sídlištní formu zástavby na místě, kde mohla vzniknout zástavba tradiční městské formy s kvalitnějšími veřejnými prostranstvími a veřejnou vybaveností. V lokalitě je k dispozici pouze Kaufland, chybí mateřská a základní škola, zdravotnické či další služby.

Obytná čtvrť Jarov

Popis a historie záměru

Na území o rozloze tří hektarů se dnes nachází převážně administrativa, objekty autoservisů, dílen, logistických a distribučních center. V územním plánu je území v ploše VN – nerušící výroba. V minulosti sloužilo území jako stavební dvůr pro stavbu okrajových částí Prahy. Současný způsob využití neodpovídá charakteru a potřebám širšího centra Prahy a již několik let se jeho vlastníci snaží o změnu územního plánu převážně pro bytovou výstavbu.

Nejnovější urbanistická koncepce představená v lednu 2017 počítá s přeměnou ulice Na Jarově v lokální městskou třídu. K této ulici proto navrhuje smíšené využití s obchody, službami a lokálním městským centrem – malým náměstím. Profil ulice je zde rozšířený tak, aby chodníky mohly mít šířku alespoň 6 metrů umožňujících umístění stromořadí. Při ulici na Jarově je navržena kompaktní klasická zástavba s pevnou uliční čarou, východ území charakterizuje rozvolněnější zástavba odpovídající spíše charakteru Jarova. Základní výšková hladina je uvažována na hladině 6-7 podlaží, předpokládají se však i výškové dominanty odpovídající výšce sousedních panelových domů.

Rizika a příležitosti záměru

Přeměna území na smíšené a obytné může pozitivně dotvořit okolní městskou strukturu, zlepšit prostupnost území a nabídnout nové lokální centrum se službami a atraktivními veřejnými prostory. Mezi hlavní rizika záměru lze zmínit velký objem generované dopravy, která se přenese do ulice Na Jarově sloužící jako spojnice mezi Malešickou a Koněvovou, o jejíž zklidnění a kultivaci usiluje MČ Praha 3. Dopravní obsluze záměru může pomoci plánované vybudování tzv. Jarovské spojky – nové ulice spojující Malešickou a Českobrodskou, včetně tramvajové tratě směrem do Malešic.

Obytný soubor Na Vackove, zóna A2 / etapa 08

Popis a historie záměru

Projekt je poslední osmou etapou zástavby lokality na Vackově. Projekt počítá s výstavbou 4 samostatných objektů na částečně společné podnoži. Objekty mají zahrnovat 235 bytových jednotek, 7 ateliérů, 12 nebytových prostor v parteru a dvoutřídní mateřskou školku v přízemí objektu D. Ve stavbě by mělo najít nový domov 570 obyvatel.

Rizika a příležitosti záměru

Záměr představuje klasickou modernistickou solitérní výstavbu, nezaujme ani příliš neurazí. Zamýšlené náměstí v západní části nebude zřejmě plnit plnohodnotně zamýšlenou funkci. Záměrem developera je vymezit náměstí jako obytnou zónu s vozovkou v rovině dlažby a snížením rychlosti na 30 km/hod. To se však zřejmě nepodaří realizovat kvůli odporu Policie ČR, náměstí tak zůstane rozděleno třípruhovou komunikací s vjezdem do garáží. Umístění mateřské školky do přízemí bytového objektu bylo provedeno dodatečně na základě požadavku MČ Praha 3, provozní podmínky školky proto nebudou optimální. Zahrada školky má být situována na trojúhelníkovém pozemku východně od objektu D. Výše uvedeným nedostatkům šlo zabránit včas veřejně projednanou urbanistickou koncepcí celého území ze strany developera nebo pořízením územní studie ze strany hlavního města nebo městské části.

Bytový dům Pod Vítkovem

Popis a historie záměru

Pětipodlažní bytový dům má vzniknout v ulici Pod Vítkovem přímo u pěší a cyklo stezky na bývalé železniční trati. Bývalý vlastník Pražské služby a.s. využívaly pozemek jako odstavné parkoviště, v roce 2014 ho prodaly slovenskému developerovi a architektu Peteru Vavricovi. Ten chystá zástavbu proluky i naproti přes ulici.

Rizika a příležitosti záměru

Bytový dům poměrně citlivě zapadá do území a přirozeně dotváří blok domů. V současné architektuře není obvyklá sedlová střecha, jejíž volbu je třeba v kontextu starého Žižkova ocenit. Problematická je vazba přízemních podlaží k cyklostezce. Příprava stavby byla zahájena až po povolení stavby sousední rampy na cyklostezku. Byty v přízemí se k této stavbě otáčejí zády a vznikají zde uzavřené předzahrádky k bytům. Pro komunikaci stavby s okolím i pro oživení místa samotného by byl daleko vhodnější parter s gastro či jiným obchodním prostorem otevřeným směrem na cyklostezku.

Zástavba proluky Pernerova

Popis a historie záměru

Pozemek je v současném územním plánu zařazen mezi nezastavitelné drážní pozemky. Vlastník pan Richard Sobotka požádal v prosinci 2016 o změnu územního plánu na plochy pro bytovou výstavbu (OV). Žádost je doplněna hmotovou studií, podle které má na pozemku vzniknout komplex budov, převážně bytových domů, součástí záměru však má být hotel i administrativa a doplňkové služby. V pokračování Peckovy ulice má být vytvořen menší dvouúrovňový veřejný prostor.

Rizika a příležitosti záměru

Objekty výškově navazují na hřeben sousedních domů, mají však ploché střechy a nechtěně vytvářejí hmotovou dominantu, která potlačuje původní charakter karlínských bloků.
Výstavba nového domu by mohla být využita jako prostředek pro překonání železniční trati na úpatí Vítkova a vytvoření pěšího propojení mezi Karlínem a Vítkovem. Byla by to investičně a administrativně náročná, ale velmi prospěšná stavba.

Vítkovia II – Polyfunkční dům

Popis záměru

Zástavba proluky na Husitské ulici polyfunkčním domem. Navrhovaný objekt má dvě suterénní podlaží a šest nadzemních podlaží. V suterénu je umístěno parkoviště pro 36 aut s vjezdem z ulice Pod Vítkovem. V přízemí se nachází obchodní prostor, v 2. až 5. podlaží kanceláře a 6. podlaží je navrženo pro 6 bytových jednotek.

Historie záměru

Investor se již dlouhá léta pokouší o získání územního rozhodnutí. Předchozí územní řízení však bylo v důsledku odporu sousedů zastaveno a investor v roce 2016 požádal o nové územní rozhodnutí.

Rizika a příležitosti záměru

Architektonické ztvárnění příliš neodpovídá charakteru dolního Žižkova (plochá střecha, velkoformátová okna). Směrem k Vítkovu i v porovnání se sousedními stavbami je stavba značně objemná.

Obytný soubor Červený dvůr – Tulipa Třebešín

Popis záměru

Záměr se skládá z celkem 12 objektů pro bydlení (6 bytových domů a 5 viladomů), administrativní budovy při ulici K Červenému Dvoru, budovy malého supermarketu a objektu mateřské školy. V rámci záměru bude vybudována nová T křižovatka a vjezd z ulice U Červeného Dvora (od původní okružní křižovatky se upustilo).

Historie záměru

Záměr vzniká v místě širšího okolí bývalých tzv. skladů potravin, které byly v roce 2016 zdemolovány. Podzemní podlaží skladů zůstaly zachovány a na jejich základech mají stát objekty A a B1 – B4.

Rizika a příležitosti záměru

Po dokončení bude v komplexu bydlet kolem 2000 obyvatel. Za oběť záměru padly sklady potravin, které byly označovány za hodnotnou industriální stavbu. V průběhu schvalování byl záměr označován za předimenzovaný. Investor jako ústupek snížil o několik podlaží nejvyšší objekt A a zavázal se realizovat na vlastní náklady novou křižovatku s ulicí U Červeného dvora, mateřskou školku a veřejný park. Školka a park mají být po dokončení I. fáze výstavby (objekty E1 a E2) bezplatně převedeny do vlastnictví MČ Praha 3. Dořešit bude třeba dopravní obsluhu veřejnou dopravou, očekává se, že hlavní město zde zřídí novou zastávku autobusu. Okolní ulice se potýkají s výrazným nárůstem dopravy. Investor se zavázal provést zklidňující opatření, která by zamezila průjezdu rezidenční čtvrtí. Tuto podmínku však nesplnil a stavební úřad Prahy 3 v rozporu s EIA přesto zkolaudoval v roce 2017 první etapu stavby.

Zástavba parku pod ulicí Kunešova

Popis a historie záměru

Park pod ulicí Kunešova je v platném územním plánu zařazen mezi přírodní lesní pozemky spadající do tzv. celoměstského systému zeleně a mezi nezastavitelné plochy pro oddech. Podle návrhu Metropolitního územního plánu by se pozemky měly přičlenit do zastavitelné lokality Balkán s převážně obytným charakterem zástavby. Návrh Metropolitního územního plánu může být ještě před oficiálním projednáním podle zákona upraven. MČ Praha 3 v současnosti nemá jasné stanovisko, zda pozemky nechat nadále nezastavitelné. S cílem zabránit zástavbě zeleně vznikl Spolek pro ochranu zeleně Na Krejcárku, Pražačce a Na Balkáně, který na jaře 2017 proti zástavbě nasbíral přes 1,5 tis. podpisů místních obyvatel.

Rizika a příležitosti záměru

Pokud by byl nový územní plán Prahy schválen podle předloženého návrhu, dočkaly by se současní vlastníci pozemků násobného zhodnocení svého vlastnictví a mohli by pozemek zastavět bytovými domy či jiným typem komerční zásavby. Pozemky přitom přirozeně spadají do rekreačního území Krejcárku a neexistuje rozumný důvod proč je začleňovat mezi zastavitelné. Tímto zásahem by byla znehodnocena rekreační trasa mezi Pražačkou a Balkánem.

Churchill Square

Popis záměru

Projekt zahrnuje obytný komplex, hotel a kancelářské centrum. Rezidence Riegrovy sady již byla postavena v roce 2008 a sestává ze 151 bytů od garsonek o 30m2 po čtyřpokojové rodinné jednotky o velikosti více než 150m2 v celkem pěti objektech. Šestipodlažní bytový dům (C) má teprve vyrůst. Hotel má mít kapacitu přibližně 215 pokojů. Na kanceláře potom připadá 27 tisíc čtverečních metrů ploch, na maloobchod 3.000 m2. Souhrnem má Churchill Square nabídnout 600 parkovacích míst. Mezi náměstím Winstona Churchilla a hlavním nádražím má vzniknout další malé průchozí náměstí.

Historie záměru

Pozemky jsou ve vlastnictví Českých drah, které založili společně s dalšími akcionáři SUDOP GROUP, a. s., WDHL akciovou společnost CR City, která figuruje jako developer projektu. Podíl WDHL odkoupila v roce 2016 skupina Penta Investments. V minulosti se mluvilo o tom, že České dráhy chystají do kancelářské budovy přestěhovat svoji centrálu z budovy Ministerstva dopravy, kde platí vysoké nájemné.

Rizika a příležitosti záměru

Realizace projektu poskytne pěší propojení hlavního nádraží s VŠE a nám. Winstona Churchilla a umožní přímý přístup na stanici metra C ze Žižkova a Vinohrad. Pozemek je dlouhodobě určen pro zástavbu a projekt může v kombinaci s plánovaným prodloužením podchodů pod kolejemi hlavního nádraží otevřít a oživit velké území v centru města, které je dnes odřízlé železniční dopravou.

Kontroverzní je architektonické ztvárnění a hmoty administrativních budov D a E u Seifertovy ulice. Projekt významně zvýší objemy automobilové dopravy v nejbližším okolí.

Dům sociálních služeb Praha 3

Popis záměru

Podoba domu zatím není známá. MČ Praha 3 oslovila v říjnu 2010 tři architektonické ateliéry, aby zpracovaly návrh řešení. Možným podobám objektu se věnovali v rámci semestrálních prací v roce 2016 studenti Fakulty architektury ČVUT.

Historie záměru

Pozemek se nachází v ulici K Lučinám 2591/23 a je společně se stávajícím objektem ve vlastnictví MČ Praha 3. V minulosti zde bývaly jesle a poté kanceláře, v současnosti je objekt nevyužívaný a MČ dlouhodobě řeší jeho využití. Mezi lety 2012 – 2015 uvažovala o výstavbě domu s pečovatelskou službou. Tento záměr byl prověřen dvěma studiemi, ale později opuštěn, když došlo k podrobnější specifikaci potřebnosti dalších sociálních služeb. Nově uvažovaný objekt má zahrnovat domov pro seniory, domov se zvláštním režimem, denní stacionář a sociální poradenství – hlavní cílovou skupinu tvoří již nesoběstační senioři. V roce 2016 byla schválena studie proveditelnosti na základě které byly osloveny tři arch. ateliery pro zpracování návrhů.

Rizika a příležitosti záměru

Zpracovatelé arch. studií mohou přijít s nekvalitním řešením, které nezapadne do okolní zástavby. Městská část bohužel nešla cestou regulérní architektonické soutěže, jejíž zadání mohlo být dopředu projednáno s veřejností.